โสมจีน Punggi

โสมเป็น Punggi ที่ดินสุข Sobaek อินทรีย์ในดินแดนที่อุดมไปด้วยภายใต้เกษตรกรของเราได้รับการคัดเลือกจากปริมาณน้ำฝนโดยตรงโสมโสมเติบโตที่ดีเยี่ยม

โสมเป็น Punggi ที่ดินสุข Sobaek อินทรีย์ในดินแดนที่อุดมไปด้วยภายใต้เกษตรกรของเราได้รับการคัดเลือกจากปริมาณน้ำฝนโดยตรงโสมโสมเติบโตที่ดีเยี่ยม พืชทุกชนิดที่จะเป็นธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแสงแดดเป็นโสมโสมจำเป็นสามารถเติบโตเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องมากกว่า 90% ของแสงแดดเทียมโดย 5-8%

Jusebung ได้รับการแต่งตั้งใน 1541 ในขณะที่ผู้ว่าราชการ Punggi และแหล่งกำเนิดของการเพาะปลูกโสมเริ่มที่จะเติบโตในทิศทางเดียวกับที่ดีที่สุดของสภาพแวดล้อมที่ดิน พื้นที่ Punggi และเหมาะสำหรับอุณหภูมิดินโสมเติบโตขึ้นทุกที่ในโลกกว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ถือว่าทั้งลมพัดกับธรรมชาติผ่าน Sobaek เทือกเขา พื้นที่การเจริญเติบโตโสมป่าที่ปลูกภายใต้สภาพธรรมชาติเช่นช่วยให้คุณสามารถโสมโสมป่าและในที่สุดในโลกเหนือกว่าความภาคภูมิใจเดียวกันของโลกที่ดีที่สุดโสม Punggi

โสมสหกรณ์การเกษตร Punggi

ที่มีคุณภาพสูงโสมแดงและโสมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ Punggi วัตถุดิบของโลกเป็นโสมซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1908 ด้วยโสม 107 ปีสหกรณ์ Punggi, Punggi มีการผลิตโสมที่มีคุณภาพที่เหนือกว่าในการเข้าสู่ประเทศและต่างประเทศผ่านโปรโมชั่นทั่วโลกของความเป็นเลิศที่มีคุณภาพเช่นอาหารในภูมิภาคโสมต้องการสร้าง Punggi ของความพยายามของโลกที่จะทุ่มเทให้กับร่างกาย

PUNGGI

Punggi สำนักงานใหญ่

Gyeongsangbuk-do Yeongju ginseng was founded on Punggi punggieup cooperatives are founded in 1908 to over 1,000 members and 60 the reseller. Ginseng is leading to the globalization of Punggi through investment in facilities and product development.

SEOUL

สำนักงานโซล

Seoul Office is located in Seoul, Gangdong-gu Gildong is for department stores, duty-free shops, Dealer operational support, international sales and Internet sales. Operating a website and Internet shopping, and to the role of headquarters in Seoul Gyeonggi Province.

CHINA

ประเทศจีน

The shop was opened ginseng in China Shandong Weihai City in November 2014 Direct processing of ginseng, because the area has become a popular place.

USA

ประเทศสหรัฐอเมริกา

California, ginseng Punggi were advancing Western Avenue in Los Angeles, and promote the role of American ginseng as well as Koreatown.

GMP 명품가공공장 소개

GMP란?

GMP(Good Manufacturing Practice)는 우수건강기능식품제조 및 품질관리기준을 말하며 풍기인삼농협은 건강기능식품제조업소 ” 제2009-014호”로 지정받았습니다. 소비자에게 신뢰받고 안전하고 우수한 제품을 제조하기위해 작업장의 구조, 설비를 비롯하여 원료의 구입부터 생산,포장, 출하 까지 전공정에 걸쳐 철저한 제조공정관리와 엄격한 품질관리로 식품안전에 만전을 기하고 있습니다.

시설현황/크기(1837.39㎡)

1.Clean Area 탈의 및 청정구역 위생복장착용 후 위생전실에서 손세척,손건조,손소독, 에어샤워 후 입실

2.제조실 원료보관창고-입고전실-검수실-원료입고검사-원료대기실-입고-합격품만 원료창고 보관 원료중량 확인후 추출탱크에서 농축액 추출 – 감압농축기로 농축 추출된 원료를 배관을 통해 이송 및 충진 포장재 소독후 제환/캅셀/분발/타정/과립/코팅 등 각 제품에 형태에 맞게 제조 모든 제품 충전 후 반제품보관실 → 자가품질검사

3. 포장 및 부속실 합격품에 대하여 삼면포장/PTP포장/종합포장실 과 정수시설 및 자재창고 완비 당사에서 철저한 제조공정관리와 엄격한 품질관리 기준 및 규격에 적합한 제품만 출하 승인

GMP 주업무

1.제조관리 제조위생관리-제조공정관리-제조시설관리-환경,유틸리티관리- 포장작업관리-보관관리-제품관리-원료,자재관리

2.품질관리 품질관리,시험분석-조사포닌함량검사-사포닌확인검사-고형분 및 수분검사-세균검사-대장균군검사

기계투자설비

위생전실청정구역, 추출탱크 및 감압농축기 삼면포장실/PTP포장실/종합포장실 기구세척실/반제품보관실

스탠딩파우치,이열충전기, 모양파우치 장비 타정실/코팅선별실/제환실 부자재창고 및 정수시설

농축액충진기, 자외선소독기 칭량실/정제분말포장실/과립실

실험실 및 미생물실험실 건조실/제품출고실

풍기본사

경상북도 영주시 풍기읍 금계로 32 32 Geumgye-ro, Punggi-eup, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea TEL : 82-54-636-2716

GMP공장

경상북도 영주시 풍기읍 신재로 856-11 856-11 Sinjae-ro, Punggi-eup, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea TEL : 82-54-636-2716

BANK

경상북도 영주시 풍기읍 인삼로 12 12 Insam-ro, Punggi-eup, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea TEL : 82-54-636-5027

서울사무소

서울 강동구 양재대로 1459(길동, 다성빌딩 1층) 1459, Yangjae-daero, Gangdong-gu, Seoul, Republic of Korea TEL : 82-2-543-2712

중국지사

중국 산동성 위해시 경제개발구 롯데쌍자성 2층내 中国 山东省 威海市 经区 乐天世纪城2号广场 TEL : 0086-631-522-8820

미국지사

808 S. Western Ave. Ste. #222 Los Angeles, CA 90005 TEL : 213-503-5577

1908창립, 107년의 역사 – 풍기인삼농협

천혜의 땅! 소백산맥 아래 유기물이 풍부한 토지에서 우리 농민이 직접 재배한 우수 인삼 중 엄선된 우량인삼을 원료로 하여 만든 고품격 홍삼을 재료로 건강기능식품을 전문으로 제조하는 풍기인삼협동조합 입니다.

풍기인삼의 특성을 살려 안으로는 우수한 양질의 풍기인삼을 생산하여 지역 특산품으로서 자체소비, 저변확대화, 품질의 우수성 홍보와 애향심을 고취시켜 영남지방부터 소비기반을 확충하여 밖으로는 전국 및 해외까지 진출하여 세계제일의 풍기인삼을 홍보, 판매하고자 혼신의 노력을 기울이고 있습니다.

저희 풍기인삼농협은 소비자의 행복한 Well-being Life 를 영위할 수 있도록 최선을 다할 것을 약속합니다.

권헌준 조합장

Trust

풍기인삼농협은 좀 더 합리적이고 믿을 수 있는 제품을 고객에게 전달해 드립니다.

Pride

풍기인삼농협은 모든 공정을 꼼꼼히 준수하여 정직하게 만듭니다.

Quality

풍기인삼농협은 제품 품질에 대해서 만큼은 타협하지 않습니다.

제조과정

story_01

홍삼이야기

우리나라 최초의 인삼조합인 풍기인삼조합에서
전통과 정성의 결실로 만들어진 6년근 홍삼스토리를 소개합니다.

story_02

홍삼이야기

인삼재배를 위해서는 재배지를 1~3년동안 미리 관리를 하여
전염병방지와 햇빛과 물을 관리하면서 수확에 이르기까지 10년에 가까운
시간이 들어가기 때문에 귀한대접을 받는지 이해할 수 있습니다.

story_03

홍삼이야기

재배지와 경작지가 명확한 생산이력제를 통해 6년간의
기다림끝에 수확한 연간 500톤에 이르는 인삼수매 현장입니다.

story_04

홍삼이야기

수매. 세척. 증삼. 건조과정을 통해 깨끗하고 잘만들어진
6년근 홍삼이 풍기인삼농협 “황풍정” 홍삼의 원료입니다.

story_05

홍삼이야기

본격적인 홍삼을 제조하기 위해 풍기인삼농협의 GMP공장의
제조 과정이 필요한데, GMP는 우수한 의양품의 안정성과 유효성을
품질면에서 보증하는 제조, 관리 기준입니다.

story_06

홍삼이야기

체계적인 공정을 통해 어떠한 첨가물도 넣지않은
순수제품으로 풍기인삼농협의 홍삼이 만들어지고 그래서 믿고
먹을 수 있는 풍기홍삼이 우리의 건강지킴이로 탄생됩니다.

태극삼 제조 과정

세삼 / 배열 / 익힘 / 건조 / 정형 / 선별 / 편급중량선별 / 포장

Step1.세삼

수삼원료를 연근과 등급이 혼입되지 않도록 확인 후, 세삼기에 투입하고 수압, 회전수, 투입량을 고려하여 충분하도록 반목 세척한 다.

Step2.배열

사판당 4Kg 씩 세척된 수상을 열탕처리기에 넣기위해 겹치지 않도록 일정하게 배열한다.

Step3.익힘

열탕장치는 98℃ 온도를 유지하며, 30Kg 이하의 세척된 수삼을 골고루 투입하여 시간에 맞게 익힌다.

Step4.건조

익힌삼을 건조사판에 옮긴후 건조하며 건조 는 60℃ 이하의 열풍에서 약 12시간 건조한다.

Step5.정형

건조된 태극삼을 줄기, 표피의 이물질을 잘 제거한후 품질기준에 맞게 다듬는다.

Step6.선별

외관색상,뇌두탈락,표피상태,피해삼혼입율 등을 검사하여 품질기준에 적합하도록 등급을 선별한다.

Step7.편급중량선별

0.1g 단위 기준의 저울을 사용하여 정확한 중량선별을 한다.

Step8.포장

포장은 캔포장, 지함포장의 종류가 있으며, 열접착, 씨밍상태와 설명서,흡습제 등을 동봉 후 봉인한다.

홍삼 제조 과정

세삼 / 증삼 / 자연일광건조 / 정형 / 선별 / 습점 / 압착 / 포장

Step1.세삼

흙먼지를 깨끗하게 씻는 과정이며, 세삼기에서 고압의 청정수로 1차로 세척을 마치고 이후 초음파 세척기의 미세한 진동으로 인삼 사이의 틈새 속 남아있는 흙까지 모두 깨끗하게 제거한다.

Step2.증삼

깨끗해진 수삼들은 증삼기에 넣고 수증기로 쪄서 익히는 과정으로 증삼과정에서 홍삼의 색깔로 점차 변화하게된다.

Step3.자연일광건조

햇빛과 바람으로 약 15일 동안 자연 건조의 과정을 거치게 되며, 전통적인 방식인 자연의 햇빛과 바람으로 건조를 진행한다.

Step4.정형

홍삼의 모양을 가다듬는 정형을 거치는데, 정형에 앞서 ‘치미’라고 하여 몸통 뿌리에 붙은 세근, 지근을 미리 떼어낸 후, 최종적으로 정형을 통해 균일하게 홍삼의 형태를 다듬어 준다.

Step5.선별(조직/중량/외형)

정형된 홍삼은 , 조직선별(홍삼 내부조직), 중량선별(무게), 외형선별(색상, 균열, 체형)의 총 3단계의 선별작업을 거쳐, 등급에 맞는 뿌리삼으로 구분한다.

Step6.습점

선별작업을 마친 홍삼을 더욱 견고하고 오래 관리할 수 있도록 뿌리삼으로 포장되는 압착 전 홍삼에게 습기를 줘서 연하게 만드는 과정이다.

Step7.압착

최종 습점 과정까지 거친 홍삼은 포장을 위해 압착과정을 통해, 한뿌리 씩 일일히 압력을 가해 균일한 형태로 표장규격으로 만든 후, 최종적으로 기계 압착을 통해 균일한 사이즈로 제조한다.

Step8.포장

포장작업은 나무상자에 한지를 깔고 압착삼을 넣어 포장하는 입상포장을 한 후 나무상자 형태의 플라스틱 필름에 입상포장 된 제품을 넣고 공기를 빼내 진공포장을 한 후, 캔에 넣어 최종 포장한다.

연혁/수상/특허

1908~1999

1908.12.05 이풍환외 49명이 발기하여 풍기삼업조합 창립
1910 경상북도장관 인가
1933.12 홍삼전매령 시행규칙에 의거 경상북도 소속에서 인삼전매국으로 소속변경
1956.12.26 사단법인 인가
1978.03.02 풍기인삼경작조합으로 명의변경 / 사단법인에서 공법인으로 전환인가
1989.01.01 풍기인삼협동조합으로 명의변경
1991.03.08 신용업무인가 개설
1997.06.01 경상북도 우수농산물 사용지정
1997.12.29 풍기인삼종합처리장 준공

2000 ~

2000.07.01 농협 통폐합
2003.01.10 인삼류 자체검사업체 지정
2006.09.22 품질경영시스템(ISO 9001) 인증
2008.12.05 풍기인삼농협 100주년 기념행사 및 100년사발간
2009.08.21 풍기인삼농협 서울사무소 개설
2009.10.20 풍기인삼농협 GMP 공장 준공
2010.11.11 정부산업포장 대통령상 수상(15회 농업인의 날)
2010.11.30 수출 100만불 탑 수상(45회 무역의 날)
2014.08 호주/ 미국 홍삼 수출 계약
2014.11 중국 산둥성 웨이하이 풍기인삼농협 매장오픈
2014.12.29 수출 600만불달성 탑 수상

특허 및 수상

  • 2010 대통령상 수상

  • 2009 GMP 지정서

  • 2014 ISO 9001

  • 2014 ISO 14001

  • 2015 할랄인증

  • 2014 지리적표시인증서(태극삼 외)

  • 2014 경북우수농산물(태극삼 외)

서비스

세계제일의 풍기인삼을 원료로 고품격 홍삼과 건강기능식품을 전문적으로 제조하는 풍기인삼농협은 대한민국 본사와 생산공장을 기본으로 중국과 미국지사와 함께 글로벌 유통시장에 앞서 가고 있습니다.

GINSENG

홍삼 제조 판매

경북 영주시에서 재배한 인삼을 가공하여 홍삼, 건강기능식품으로 제조 및 판매

GROBAL

글로벌 법인 운영

한국 (풍기농협본사/서울사무소) 중국, 미국 등 글로벌 운영으로 수출판로 개척

SHOPPING MALL

쇼핑몰 운영

풍기인삼농협의 대표제품들을 기획하여 국내외 쇼핑몰에 판매

DUTY FREE

면세점 운영

해외구매고객을 대상으로 신뢰있는 제품 공급을 위하여 면세점입점 판매

황풍정 엠블렘

2011~

미래와 프리미엄 가치를 그대로 담았습니다.
황제가 애용하던 고품질 홍삼임을 강조하여 황제의 보좌를 상징하는
엠블렘 외형과 황제를 의미하는 皇자를 넣고 국산 농협홍삼임을 알렸습니다.

기존의 일반 브랜드에서 품질과 이미지 모두를 고품격화하여
신뢰감과 만족감을 상승시켜 국내는 물론 해외에서도 사랑받는 브랜드가 되도록 하겠습니다.

황풍정은 삼국시대부터 우리나라와 중국의

“황(皇)”실에서 사용하던 고품격 인삼중에서 효능이
“풍(豊)”부한 인삼을 엄선한 후, 농협이 생산하고 제조한
“정(正)”품이란 뜻을 의미합니다.

황(皇)실

풍(豊)부한 인삼

정(正)품

동인당과 제휴

동인당 소개

동인당(同仁堂)은 중의약방으로 시작하여, 이제 중국에선 누구나 아는 브랜드가 되었습니다. 동인당의 원명은 동인당약실(同仁堂药室), 동인당약포(同仁堂药铺)로 중국 청나라 강희8년 1669년에 러센양(乐显扬)이 설립하였고, 현재 중국전역에 약 3,000여개 매장을 보유한 그룹입니다. 풍기인삼농협은 세계적으로 유명한 동인당의 홍삼제품을 생산, 가공하여 총통표 브랜드로 납품하고 있습니다. 우수한 풍기인삼의 제품을 세계적으로 검증받는 결과로서 한국 뿐만 아니라 세계인의 건강에 이바지 하고 있습니다.

2014년 수출상대국가별 수출 현황
KOREA Headqurter
CHINA $5,276,000 지사
AMERICA $204,000 지사
INDIA $14,195
AUSTRALIA $83,865
JAPAN $184,090
UAE $130,826
TAIWAN $58,600
VIETNAM $101,000
SWISS $105,000
MALAYSIA $15,180
TOTAL $6,172,756
2015년 수출상대국가별 수출목표 현황
KOREA Headqurter
CHINA $5,934,579 지사
AMERICA $280,374 지사
INDIA $187,000
AUSTRALIA $187,000
JAPAN $280,374
UAE $280,374
TAIWAN
VIETNAM $46,729
FRANCE $46,729
MALAYSIA $93,458
TOTAL $7,264,617

제품소개

우수한 품질의 풍기인삼으로 제작한 제품들입니다.